THÔNG BÁO


Phòng Đào tạo

1. Hệ Đại học Từ xa đợt 1 năm 2016

Danh sách Sinh viên đạt  đợt 1 2016 :Danh sách Sinh viên chưa đạt đợt 1 2016 :

2.  Hệ Vừa học vừa làm đợt 1 năm 2016 

xem file chi tiết đính kèm :

3. Hệ Văn bằng 2 làm đợt 1 năm 2016

xem file chi tiết đính kèm :

Các trường đối tác