THÔNG BÁO


Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên các hệ không chính quy có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian quy định, nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng ký thi trả nợ vét. Nay Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đóng lệ phí và thời gian thi như sau:

  1. Thời gian đóng lệ phí: Sinh viên đóng lệ phí từ ngày 14/4/2016 đến ngày 28/4/2016 tại phòng Tài Vụ đại học Bình Dương ( từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 00)
  2. Kế hoạch thi : Ngày 15/04/2016 công bố lịch thi chính thức của các môn đã được.

Đề nghị giáo vụ các hệ không chính quy cùng toàn thể sinh viên không chính quy thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Trân trọng./.

Các trường đối tác