TIN TỨC, SỰ KIỆN


Ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán

Trường Đại học Bình Dương tổ chức thực tập và báo cáo chuyên đề thực tập hệ Đại học theo hình thức Đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán. Phòng Đào tạo thông báo đến Sinh Viên và các Trạm Đào Tạo hoạch thực tập và viết báo cáo chuyên đề thực tập như sau:

I.  Điều kiện làm báo cáo thực tập

Sinh viên đã thi có điểm đạt 31 môn trong chương trình học trở lên.

II. Thời gian đăng ký

1. Thời gian đăng ký từ ngày 15-07-2015 đến ngày 30-07-2015.

2. Sinh viên nộp Phiếu đăng ký chuyên đề tại các địa điểm đang theo học (lấy mẫu Phiếu đăng ký chuyên đề từ website bdu.edu.vn hoặc lấy mẫu tại các địa điểm đang theo học).

3. Sinh viên đóng lệ phí hướng dẫn làm chuyên đề thực tập là 900.000 đồng.

III.Kế hoạch làm chuyên đề thực tập

1. Ngày 08/08/2015 công bố danh sách đề tài sinh viên và danh sách phân công giảng viên tham gia hướng dẫn báo cáo thực tập tại website: www.bdu.edu.vn.

2. Sinh viên sau khi biết được giảng viên hướng dẫn sẽ liên hệ giảng viên qua số điện thoại và email để được giảng viên hướng dẫn cụ thể.

3. Sinh viên hoàn thành chuyên đề thực tập sẽ nộp bản báo cáo hoàn chỉnh tại địa điểm sinh viên đăng ký làm chuyên đề thực tập trước ngày 30/10/2015.

Chi tiết thông báo báo cáo thực tập tốt nghiệp

PHIEU DANG KY THUC TAP

HUONG DAN LAM CHUYEN DE THUC TAP

Các trường đối tác