THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bình Dương: Trường Đại học Bình Dương.
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp thành – TP.TDM – Bình Dương.
Điện thoại: (0650)3 822058 - 3871601 - 3872074 - 3871503
Fax: (0650) 3833 395 - 3820 834
E-mail: kcq@bdu.edu.vn

Các trường đối tác